O knihovně

Vědecká knihovna UJEP komplexně zajišťuje knihovnické a informační služby na UJEP (shromažďování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování knihovního a informačního fondu).

Knihovna se člení na oddělení zpracování fondů a oddělení služeb. Ředitelem knihovny je Mgr. Martin Pečiva.

Knihovna poskytuje výpůjční služby absenční a prezenční, kopírování a skenování dokumentů, přístup k elektronickým databázím (bibliografickým, plnotextovým), rešeršní služby aj.
Jako čtenářských průkaz slouží průkaz studenta nebo zaměstnance UJEP (čipová karta) po provedení registrace v knihovně.
Celouniverzitní katalog.
Knihovna se nachází v areálu kampusu, budova K (budova na sloupech).

V rámci univerzity působí Evropské dokumentační středisko, které zpřístupňuje publikace Evropské unie. EDS je součástí sítě středisek Europe Direct, zřízené Evropskou komisí a fungující v celé EU i v dalších zemích.
Od září 2013 se v prostorách VK nachází knižní fond Rakouské knihovny (RK) v Ústí nad Labem, která je budována v rámci spolupráce Katedry germanistiky FF UJEP v Ústí nad Labem se Spolkovým ministerstvem pro evropské a mezinárodní záležitosti ve Vídni (Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten). Je součástí mezinárodní sítě rakouských odborných knihoven a středisek s cílem podporovat výzkum a vzdělávání v oblasti otázek souvisejících s Rakouskem a zároveň zprostředkovávat kulturu této země v Severočeském regionu. 

MULTIVYHLEDÁVAČ katalog knih a databází

 

  at

ceproniv

logo-elib

eds1

knihkupectvi

ptejtese

logo sever knih

npu

logo-muzeum