Periodika Rakouské knihovny

Elektronické časopisy:

Rakouské časopisy dostupné v elektronické podobě v databázi Library Press Display
- pro zobrazení rakouských časopisů klikněte v levém menu "Publications by country" na zemi "Austria"


Tištěné časopisy:

BN.BIBLIOTHEKSNACHRICHTEN (Impulse. Informationen. Rezensionen)
BUCHKULTUR (Das internationale Buchmagazin)
CELLULOID (Filmmagazin)
EUROPÄISCHE RUNDSCHAU (Vierteljahreszeitschrift für Politik, Wirtschaft und Zeitgeschichte)
IDE (Zeitschrift für den Deutschunterricht in Wissenschaft und Schule)
KOLIK (zeitschrift für literatur)
KOOPERATIONEN. 25 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs
KULTURBERICHT OBERÖSTERREICH
LICHTUNGEN (Zeitschrift für Literatur, Kunst und Zeitkritik)
DER LITERARISCHE ZAUNKÖNIG (Die Zeitschrift der Erika Mitterer Gesellschaft)
LITERATUR UND KRITIK
MANUSKRIPTE (Zeitschrift für Literatur)
MORGEN
NIEDERÖSTERREICH PERSPEKTIVEN (Vierteljahresschrift für Kultur, Wirtschaft und Tourismus in Niederösterreich)
ÖDaF-MITTEILUNGEN
ÖGL (Österreich in Geschichte und Literatur mit Geographie)
ÖZKD (Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege)
PROFIL (Das unabhängige Nachrichtenmagazin)
DIE RAMPE (Hefte für Literatur)
ROTWEISSROT (Auslandsösterreicher)
SOLIDARITÄT (Die ÖGB-Zeitschrift für die Arbeitswelt)
SPRACHREPORT (Informationen und Meinungen zur deutschen Sprache)
WELTNACHRICHTEN (Informationen der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit)
WESPENNEST (zeitschrift für brauchbare texte und bilder)
ZEITREISEÖSTERREICH (Menschen. Gesellschaft. Geschichte)
ZWISCHENWELT (Literatur. Widerstand. Exil)


bn. bibliotheksnachrichten BN.BIBLIOTHEKSNACHRICHTEN (Impulse. Informationen. Rezensionen)

Recenzní časopis BN.BIBLIOTHEKSNACHRICHTEN, vycházející jako čtvrtletník, poskytuje knihovnám podněty pro jejich činnost, na podporu čtení, informace pro veřejné knihovny a recenze. Časopis, založený v roce 1947 spolkem Österreichisches Bibliothekswerk (dnešní název), nabízí na svých přibližně 200 stranách v každém čísle články k aktuálním tématům, autorské portréty, zprávy ze zákulisí světa knih a médií, informace o vzdělávání a odborné přípravě, impulsy k podpoře čtení, aktuální projektové zprávy nebo příklady inovativní knihovnické práce. Anotované seznamy knih poskytují impulsy pro knihovnickou práci.

Die Rezensionszeitschrift BN.BIBLIOTHEKSNACHRICHTEN stellt viermal jährlich Anregungen für die Bibliotheksarbeit und zur Leseförderung, Informationen für öffentliche Bibliotheken und Rezensionen zur Verfügung. Gegründet 1947 vom heutigen Österreichischen Bibliothekswerk, bietet das Medium bibliothekarischer Buchkritik auf circa 200 Seiten pro Ausgabe Aufsätze zu aktuellen Themen, Autorenporträts, Hintergrundberichte aus dem Bereich der Buch- und Medienwelt, Informationen zur Aus- und Weiterbildung, Impulse zur Leseförderung, aktuelle Projektberichte sowie Beispiele innovativer Bibliotheksarbeit. Annotierte Buchlisten sollen Anregungen für die konkrete Bibliotheksarbeit liefern. 
  WEB

Buchkultur BUCHKULTUR (Das internationale Buchmagazin)

Poprvé vyšel nezávislý časopis BUCHKULTUR v roce 1989. V šesti vydáních ročně na minimálně 68 stranách informuje o nově vydaných titulech beletrie, obrázkových knih, audioknih, knih pro děti a mládež, kriminálek, zfilmované literatuře, poezie a literatury faktu. Buchkultur obsahuje rozhovory, portréty a příběhy z pozadí a díky zvláštním vydáním jako „Krimi Spezial“ nebo „Österreich Spezial“ pokrývá různá témata. Informace o knihách usnadňují čtenářům jejich rozhodnutí o volbě knih k nákupu nebo četbě.

Erstmals erschienen 1989, informiert das unabhängige Magazin BUCHKULTUR in sechs Ausgaben pro Jahr auf mindestens 68 Seiten mit feststehenden Rubriken über Neuerscheinungen aus Belletristik, Bildband, Hörbuch, Kinder- und Jugendbuch, Krimi, Literaturverfilmung, Lyrik und Sachliteratur. Buchkultur stellt Interviews, Porträts und Hintergrundgeschichten zur Verfügung und deckt durch Sonderausgaben unterschiedliche Themenbereiche wie „Krimi Spezial“ oder „Österreich Spezial“ ab. Die in dem Magazin zu findenden Buchinformationen sollen die Kauf- und Leseentscheidungen der Konsumenten erleichtern.

  WEB

celluloid CELLULOID (Filmmagazin)

CELLULOID je rakouský filmový časopis, který od roku 2000 informuje návštěvníky kin, studenty, zájemce o kulturu a tvůrce filmů o rakouských a evropských filmech. Tento časopis, vycházející 6x ročně, se místo hollywoodského mainstreamu zaměřuje na náročné kino. Obsahuje rozhovory, reportáže, filmové recenze, stejně jako novinky a trendy, a dvě zvláštní vydání ročně věnuje filmovým festivalům Viennale a Diagonale.

CELLULOID ist ein österreichisches Filmmagazin, das seit dem Jahr 2000 Kinobesucher, Studenten, Kulturinteressierte und Filmschaffende über österreichische und europäische Filme informiert. Anstatt Hollywood-Mainstream zu behandeln, fokussiert das sechs Mal jährlich erscheinende Magazin das anspruchsvolle Kino. Es beinhaltet Interviews, Reportagen, Filmkritiken sowie Neuigkeiten und Trends, und widmet zwei Sonderausgaben pro Jahr den Filmfestivals Viennale und Diagonale.

  WEB

Europäische Rundschau EUROPÄISCHE RUNDSCHAU (Vierteljahreszeitschrift für Politik, Wirtschaft und Zeitgeschichte)

Od roku 1973 existující časopis EUROPÄISCHE RUNDSCHAU je nadstranický politicko-kulturní čtvrtletník z Vídně. Pojednávanými tématy jsou např. hospodářská integrace Evropy, hospodářské a sociální problémy transformačního procesu v bývalých komunistických zemích střední a východní Evropy a problémy menšin v jihovýchodní Evropě. Kromě toho Europäische Rundschau disponuje exkluzivními tiskovými právy na články z předních amerických a britských publikací. Časopis obsahuje nejen články a diskuse, ale také pravidelné přehledy knih, stejně jako recenze literatury faktu.

Die seit 1973 bestehende EUROPÄISCHE RUNDSCHAU ist eine überparteiliche politisch-kulturelle Vierteljahreszeitschrift aus Wien. Behandelt werden Themen Europas wie die Fragen nach der wirtschaftlichen Integration Europas, die wirtschaftlichen und sozialen Probleme des Transformationsprozesses in den ehemals kommunistisch regierten Ländern Mittel- und Osteuropas und die Probleme der südosteuropäischen Minderheiten. Zudem verfügt die Europäische Rundschau über einige exklusive Abdruckrechte für Artikel aus führenden amerikanischen und britischen Publikationen. Die Zeitschrift beinhaltet aber nicht nur Artikel und Diskussionen, sondern auch eine regelmäßige Bücherschau sowie Rezensionen von Sachbüchern.

  WEB

ide IDE (Zeitschrift für den Deutschunterricht in Wissenschaft und Schule)

Časopis IDE nabízí praktické a aktuální informace, tipy a materiály pro výuku německého jazyka ve vědě a školách. Autory odborných příspěvků ve čtvrtletníku, existujícím od roku 1975, jsou vedle pracovníků AECC Deutsch (Institut pro didaktiku německého jazyka) a ARGE Deutschdidaktik na univerzitě v Klagenfurtu i externí autoři. Kromě toho poskytuje ide informace a komunikační možnosti o praxi a projektech, stejně tak poskytuje zkušenosti a reakce. Každé vydání se zabývá jedním tématem didaktiky německého jazyka (výuka jazyků, výuka literatury, mediální výchova, pedagogika nebo sociální politika). Dále v časopise najdeme i témata jako jsou světová literatura, pokročilá úroveň nebo obrázkové knihy. Každé číslo je uzavřeno bibliografií k pojednávanému tématu.

Die Zeitschrift IDE (Information zur Deutschdidaktik) bietet praxisbezogene und aktuelle Informationen, Tipps und Materialien für den Deutschunterricht in Wissenschaft und Schule. Die Fachbeiträge der seit 1975 bestehenden und viermal jährlich erscheinenden Zeitschrift werden von Mitarbeitern des AECC Deutsch und der ARGE Deutschdidaktik an der Universität Klagenfurt sowie von wechselnden, externen Autoren verfasst. Außerdem stellt ide Informationen und Kommunikationsmöglichkeiten über Praxis und Projekte sowie Erfahrungen und Reaktionen bereit. Jede Ausgabe beschäftigt sich mit einem deutschdidaktischen Schwerpunkt (Sprachdidaktik, Literaturdidaktik, Medienerziehung, Pädagogik oder Gesellschaftspolitik), der wiederum um einen Themenbereich wie Weltliteratur, Oberstufe oder Bilderbuch gestaltet wird. Abgeschlossen wird das Heft mit einer umfassenden, das jeweilige Thema betreffenden Bibliographie.

  WEB

Kolik KOLIK (zeitschrift für literatur)

V roce 1997 založili Gustav Ernst a Karin Fleischanderl literární časopis KOLIK, který vydává čtyřikrát ročně poezii, prózu a dramatickou tvorbu převážně německy mluvících, zejména pak rakouských spisovatelů. Mladí spisovatelé jako Ann Cotton a Judith Nika Pfeifer tu mají své místo vedle již známých spisovatelů, jako jsou Elfriede Jelinek, Friederike Mayröcker a Gerhard Rühm. Každé číslo je uzavřeno knižními recenzemi.

1997 begründeten Gustav Ernst und Karin Fleischanderl die Literaturzeitschrift KOLIK, die viermal im Jahr Lyrik, Prosa und Dramatik von vorwiegend deutschsprachigen, speziell österreichischen, Schriftstellern abdruckt. Jungautoren wie Ann Cotton und Judith Nika Pfeifer finden Platz neben bereits bekannteren Schriftstellern wie Elfriede Jelinek, Friederike Mayröcker und Gerhard Rühm. Jede Ausgabe wird mit Buchbesprechungen abgeschlossen.

  WEB

Kooperationen KOOPERATIONEN. 25 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs

Brožura KOOPERATIONEN, vydaná Spolkovým ministerstvem pro vědu, výzkum a hospodářství v roce 2004, informuje o 25 letech od pádu železné opony. Na 32 stranách je v němčině a angličtině pojednána historie této události i následující vědecká a hospodářská spolupráce se zeměmi střední, východní a jižní Evropy.

Die Broschüre KOOPERATIONEN, herausgegeben vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft im Jahr 2004, informiert über 25 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs. Auf 32 Seiten wird auf Deutsch und Englisch die Geschichte dieses Ereignisses erläutert sowie die folgende wissenschaftliche und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den Staaten Mittel-, Ost- und Südeuropas.

  WEB

Kulturbericht Oberösterreich KULTURBERICHT OBERÖSTERREICH

Časopis KULTURBERICHT OBERÖSTERREICH vydává kulturní referát hornorakouské zemské vlády. Desetkrát ročně informuje kromě základních článků o problémech kultury a kulturní politiky o kulturním dění v Horních Rakousech. Pojednávána jsou témata jako literatura, výtvarné umění, hudba, divadlo, muzea a zemské kulturní ceny. Kromě toho nabízí Kulturbericht Oberösterreich jednak ohlédnutí za kulturními událostmi uplynulého měsíce, tak i přehled chystaných akcí.

Der KULTURBERICHT OBERÖSTERREICH wird vom Kulturreferat der Oberösterreichischen Landesregierung herausgegeben. Zehn Mal im Jahr informiert er neben Grundsatzartikeln zu Problemen der Kultur und Kulturpolitik über das kulturelle Geschehen in Oberösterreich. Thematisiert werden u.a. Literatur, bildende Kunst, Musik, Theater, Museen und Landeskulturpreise. Darüber hinaus bietet der Kulturbericht Oberösterreich sowohl einen Rückblick auf das kulturelle Geschehen des vergangenen Monats als auch einen Ausblick auf kommende Veranstaltungen.

  WEB

Lichtungen LICHTUNGEN (Zeitschrift für Literatur, Kunst und Zeitkritik)

Časopis LICHTUNGEN, vydávaný od roku 1979, se ve svých čtyřech číslech ročně věnuje vždy literatuře jedné konkrétní země nebo města (např. jedno vydání z roku 2014 se u příležitosti "100 let Sarajeva" zabývalo aktuální literaturou z Bosny a Rakouska). Médium, oslovující Rakousko, Německo a jihovýchodní Evropu, publikuje nejen texty mezinárodně uznávaných autorů, ale i těch neznámých, převážně mladých spisovatelů. Při podpoře mladých talentů, která v časopise Lichtungen hraje roli také v oblasti výtvarného umění, jsou centrem pozornosti mladí umělci a autoři z Rakouska a Štýrska. Rubrika "Zeitkritik" nabízí vědecké a esejistické příspěvky.

Die seit 1979 in Graz erscheinende Zeitschrift LICHTUNGEN widmet sich in jedem ihrer viermal jährlich erscheinenden Hefte der Literatur eines bestimmten Landes bzw. einer Stadt (z.B. befasste sich eine Ausgabe im Jahr 2014 anlässlich „100 Jahre Sarajevo“ mit aktueller Literatur aus Bosnien und Österreich). Das Medium, das für Österreich, Deutschland und den südosteuropäischen Raum angedacht ist, veröffentlicht dabei nicht nur Texte von international anerkannten Autoren, sondern auch von unbekannten, meist jungen Schriftstellern. Bei der Nachwuchsförderung, die in Lichtungen auch im Bereich der Bildenden Kunst eine Rolle spielt, stehen junge Künstler und Autoren aus Österreich und der Steiermark im Zentrum. Die Rubrik „Zeitkritik“ bietet wissenschaftliche und essayistische Beiträge.

  WEB

Der literarische Zaunkönig DER LITERARISCHE ZAUNKÖNIG (Die Zeitschrift der Erika Mitterer Gesellschaft)

Časopis DER LITERARISCHE ZAUNKÖNIG vydává od roku 2003 společnost Erika Mitterer Gesellschaft. Titul publikuje literární texty, zaujímá stanoviska k aktuálním problémům (např. nebezpečí jaderné energie) a slouží jako zdroj informací a inspirace pro studium rakouské kultury v zahraničí.

Seit 2003 erscheint DER LITERARISCHE ZAUNKÖNIG, eine Zeitschrift der Erika Mitterer Gesellschaft. Die Zeitschrift veröffentlicht literarische Texte, nimmt Stellung zu aktuellen Streitfragen (z.B. die Gefahren der Atomenergie) und dient als Informationsquelle und Impulsgeber für die Beschäftigung mit österreichischer Kultur im Ausland.

  WEB

Literatur und Kritik LITERATUR UND KRITIK

LITERATUR UND KRITIK vychází pětkrát ročně jako dvojčíslo o 112 stranách. Časopis byl založen v roce 1966 ve Vídni, od roku 1991 sídlí redakce v Salzburku. Hlavním tématem je rakouská literatura a literatura jihovýchodní Evropy. Publikovány jsou vyprávěcí a esejistická próza, poezie, dokumentace, knižní recenze a odborné diskuse. Rubrika "Kulturbriefe," nabízí esejistické nebo reportážní konfrontace se sociálním, politickým, literárním místopisem mnoha zemí. V rubrice "Österreichisches Alphabet" jsou diskutováni a kritickému pohledu dějin literatury vystaveni zapomenutí rakouští autoři.

LITERATUR UND KRITIK erscheint fünf Mal im Jahr als Doppelnummer zu je 112 Seiten. Der Schwerpunkt der 1966 in Wien gegründeten Zeitschrift – seit 1991 hat sie ihren Redaktionssitz in Salzburg – liegt auf der österreichischen und südosteuropäischen Literatur. Abgedruckt werden erzählende und essayistische Prosa, Lyrik, Dossiers, Buchkritiken und Kontroversen. Die Rubrik „Kulturbriefe“ bietet essayistische bzw. reportagehafte Auseinandersetzungen mit der sozialen, politischen, literarischen Topographie vieler Länder. Im „Österreichischen Alphabet“ werden vergessene und vertriebene österreichische Autoren thematisiert sowie einem kritischen Bild der Literaturgeschichte zugefügt.

  WEB

Manuskripte MANUSKRIPTE (Zeitschrift für Literatur)

Literární časopis MANUSKRIPTE, založený v roce 1960 a vydávaný Alfredem Kolleritschem a Günterem Waldorfem (†), uveřejňuje čtyřikrát ročně dosud nepublikovaná díla německy mluvících, hlavně rakouských autorů. Dosud byly zveřejněny texty autorů, jako jsou např. Peter Handke, H. C. Artmann, Ernst Jandl, Friedericke Mayröcker, Elfriede Jelinek, Raoul Schrott, Heimito von Doderer a Kathrin Röggla.

In vier Ausgaben pro Jahr werden in der 1960 gegründeten und von Alfred Kolleritsch und Günter Waldorf (†) herausgegebenen Literaturzeitschrift MANUSKRIPTE Erstveröffentlichungen deutschsprachiger, speziell österreichischer Autoren abgedruckt. Veröffentlicht wurden bisher Texte von u.a. Peter Handke, H.C. Artmann, Ernst Jandl, Friedericke Mayröcker, Elfriede Jelinek, Raoul Schrott, Heimito von Doderer und Kathrin Röggla.

  WEB

Morgen MORGEN

Šestkrát ročně vychází časopis MORGEN, který informuje o kulturním vývoji v Dolním Rakousku a přináší čtenářům eseje, obrazové dokumenty z oblastí vědy, umění a kultury. Časopis se věnuje nejen různým oblastem uměleckého života, jako jsou literatura, výtvarné umění a film, ale odhaluje i příčiny a pozadí trendů, ležící v minulosti.

Sechsmal jährlich erscheint die Zeitschrift MORGEN, die über die kulturelle Entwicklung in Niederösterreich berichtet und Essays sowie Bilddokumente über Wissenschaft, Kunst und Kultur bereitstellt. Sie widmet sich nicht nur verschiedenen Bereichen des Kunstlebens wie Literatur, bildende Kunst und Film, sondern zeigt auch Ursache und Hintergründe von Entwicklungen auf, die in der Vergangenheit liegen.

  WEB

Niederösterreich Perspektiven NIEDERÖSTERREICH PERSPEKTIVEN (Vierteljahresschrift für Kultur, Wirtschaft und Tourismus in Niederösterreich)

Čtvrtletník NIEDERÖSTERREICH PERSPEKTIVEN vydává dolnorakouská zemská vláda a zabývá se kulturou, hospodářstvím a cestovním ruchem této spolkové země. A to nejen z aktuálního, ale i z historického pohledu.

Die Vierteljahresschrift NIEDERÖSTERREICH PERSPEKTIVEN wird von der niederösterreichischen Landesregierung herausgegeben und beschäftigt sich mit der Kultur, Wirtschaft und dem Tourismus dieses Bundeslandes. Dabei werden nicht nur aktuelle Geschehnisse thematisiert, sondern auch Historisches aufgegriffen.

  WEB

ÖDaF-Mitteilungen ÖDaF-MITTEILUNGEN

Od roku 2001 vydává Österreichischer Verband für Deutsch als Fremdsprache/Zweitsprache (Rakouské sdružení pro němčinu jako cizí jazyk/druhý jazyk) časopis ÖDaF-MITTEILUNGEN. Obsahuje odborné články k aktuálním tématům v oblasti DaF/DaZ, zprávy o činnosti a projektech z praxe, (jazykově-) politickém vývoji v Rakousku a Evropě, stejně jako informace o akcích a konferencích. ÖDaF-Mitteilungen usilují o to být platformou pro národní a mezinárodní výměnu a spolupráci v oboru DaF/DaZ.

Seit 2001 gibt der Österreichische Verband für Deutsch als Fremdsprache/Zweitsprache zweimal im Jahr die ÖDaF-MITTEILUNGEN heraus. Darin enthalten sind Fachartikel zu aktuellen Themen im DaF/DaZ-Bereich, Berichte über Aktivitäten und Projekte aus der Praxis, (sprachen-)politische Entwicklungen in Österreich und Europa sowie Informationen über Veranstaltungen und Tagungen. Die ÖDaF-Mitteilungen wollen eine Plattform für nationalen und internationalen Austausch und Vernetzung im DaF/DaZ-Bereich sein.

  WEB

ÖGL ÖGL (Österreich in Geschichte und Literatur mit Geographie)

Časopis ÖGL (Österreich in Geschichte und Literatur) vydává od roku 1957 Institut pro rakouskou vlastivědu. Ve čtyřech vydáních ročně na celkově přibližně 400 stranách přináší příspěvky a zprávy pracovních skupin institutu. Ačkoliv je důraz kladen na dějiny Rakouska, věnuje se časopis také rakouskému jazyku, literatuře, geografii a ekonomice.

Die vom Institut für Österreichkunde herausgegebene Zeitschrift ÖGL (Österreich in Geschichte und Literatur) erscheint seit 1957 und liefert in vier Ausgaben pro Jahr mit insgesamt ca. 400 Seiten Beiträge und Berichte aus den Arbeitskreisen des Institutes. Wenngleich der Schwerpunkt auf der Geschichte Österreichs liegt, widmet sich ÖGL auch der österreichischen Sprache, Literatur, Geographie und Wirtschaftskunde.

  WEB

ÖZKD ÖZKD (Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege)

Časopis ÖZKD (Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege) vychází ve dvou dvojčíslech ročně a obsahuje odborné články. Některá vydání se zabývají tématy jako jsou např. restaurování nástěnných maleb v Rakousku nebo vídeňské městské a hradní opevnění. Všechny články informují o umění a památkách v Rakousku i v zahraničí.

Die ÖZKD (Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege) erscheint in zwei Doppelnummern pro Jahr und beinhaltet Artikel von Experten. Herausgegeben vom Bundesdenkmalamt unterliegen manche Ausgaben einem bestimmten Thema wie Wandmalereirestaurierung in Österreich oder Wiener Stadt- und Burgbefestigung. Immer informieren die Artikel der Zeitschrift über Kunst und Denkmäler im In- und Ausland.

  WEB

Profil PROFIL (Das unabhängige Nachrichtenmagazin)

Rakouský zpravodajský časopis PROFIL vychází od roku 1970 a informuje každé pondělí o domácí a zahraniční politice, hospodářství, vědě, kultuře, životním stylu, sportu a společnosti.

Das österreichische Nachrichtenmagazin PROFIL erscheint seit dem Jahr 1970 und informiert wöchentlich jeden Montag über Innen- und Außenpolitik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Lifestyle, Sport und Gesellschaft.

  WEB

Die Rampe DIE RAMPE (Hefte für Literatur)

DIE RAMPE, literární časopis země Horní Rakousko byl založen v roce 1975. Obsahuje texty současné literatury, které jsou vybírány nezávislým redakčním týmem. Každé číslo tohoto čtvrtletníku se věnuje určitému tématu. První číslo roku je zaměřeno na nositele zemských literárních cen. Druhé se věnuje nějakému konkrétnímu tématu. Číslo tři obsahuje autorské portréty. Poslední, čtvrté číslo je koncipováno volně a najdeme v něm poezii, prózu a eseje současných autorů.

DIE RAMPE, eine 1975 gegründete Literaturzeitschrift des Landes Oberösterreich, beinhaltet Texte zeitgenössischer Literatur, die von einem unabhängigen Redaktionsteam ausgewählt werden. Jedes Heft der viermal im Jahr erscheinenden Literaturzeitschrift ist einem bestimmten Thema zugeteilt. Während sich das erste Heft den Literaturpreisträgern des Landes widmet, setzt das zweite einen thematischen Schwerpunkt. Heft Nummer drei ist eine Porträtnummer und das vierte ist als offene Nummer konzipiert und enthält Lyrik, Prosa und Essays von Gegenwartsautor/innen.

  WEB

Rotweissrot ROTWEISSROT (Auslandsösterreicher)

Časopis ROTWEISSROT je čtvrtletník pro Rakušany, žijící v zahraničí. Čtenáři z celého světa v něm najdou informace z politiky, hospodářství, kultury a společnosti v Rakousku. Kromě toho se dozvědí o činnosti celosvětově aktivních rakouských sdružení. Časopis poskytuje informace o setkáních Rakousku blízkých skupin ve všech zemích. Každé číslo obsahuje jeden rozhovor s Rakušanem, žijícím v zahraničí.

ROTWEISSROT, herausgegeben vom Auslandsösterreicher-Weltbund, ist ein viermal jährlich erscheinendes Magazin für Auslandsösterreicher, das Leser in der ganzen Welt über Ereignisse aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft in Österreich informiert. Darüber hinaus berichtet es von den Aktivitäten der weltweit tätigen Österreicher-Vereinigungen und informiert über Zusammenkünfte von österreichnahen Gruppen in allen Ländern. Jede Ausgabe beinhaltet ein Auslandsösterreicher-Interview. Büchermarkt und Kulturgeschehen vermitteln Kontakte und Wissen.

  WEB

Solidarität - příloha Hallo SOLIDARITÄT (Die ÖGB-Zeitschrift für die Arbeitswelt)

Šestkrát ročně informuje SOLIDARITÄT, členský časopis rakouského odborového svazu (ÖGB), o svých aktuálních tématech a postojích k domácí politice, Evropě a světu práce. Časopis nabízí čtenářům zprávy, reportáže, portréty, zábavu a komentáře.

Sechs Mal pro Jahr informiert SOLIDARITÄT, die Mitgliederzeitschrift des österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB), über dessen aktuelle Themen und Positionen zu Innenpolitik, Europa und der Arbeitswelt. Die Zeitschrift bietet Berichte, Reportagen, Porträts, Unterhaltung und Kommentare.

  WEB

Sprachreport SPRACHREPORT (Informationen und Meinungen zur deutschen Sprache)

Od roku 1985 podává časopis SPRACHREPORT informace a stanoviska k německému jazyku. Čtvrtletník Ústavu pro německý jazyk v Mannheimu je určen především zájemcům o jazykovědu, kteří se chtějí dozvědět o současném stavu výzkumu. Kromě toho jsou řešeny vývojové trendy v řeči, jazyková kultura a porozumění řeči. Nepravidelně se objevují zvláštní vydání.

Seit 1985 berichtet SPRACHREPORT über Informationen und Meinungen zur deutschen Sprache. Die vierteljährlich vom Institut für Deutsche Sprache in Mannheim herausgegebene Zeitschrift richtet sich in erster Linie an Interessierte der germanistischen Sprachwissenschaft, die sich über den aktuellen Forschungsstand informieren möchten. Darüber hinaus werden Entwicklungstendenzen der Sprache, die Sprachkultur sowie das Sprachverständnis abgehandelt. In unregelmäßigen Abständen erscheinen Sonderausgaben.

  WEB

Weltnachrichten WELTNACHRICHTEN (Informationen der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit)

WELTNACHRICHTEN je časopis agentury Österreichische Entwicklungszusammenarbeit. Ve čtyřech vydáních ročně informuje o aktuálních tématech, projektech, programech a strategiích mezinárodní a rakouské rozvojové spolupráce.

WELTNACHRICHTEN ist das Magazin der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. In vier Ausgaben pro Jahr informiert es über aktuelle Themen, Projekte, Programme und Strategien der internationalen und Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit.

  WEB

Wespennest WESPENNEST (zeitschrift für brauchbare texte und bilder)

Časopis WESPENNEST pro současnou literaturu a kritickou publicistiku vychází od roku 1969 nejméně dvakrát ročně a je určen pro literární a kulturní nadšence. Každé číslo je tematicky zaměřeno a obsahuje literární texty, rozhovory, reportáže, knižní recenze, analýzy a fotografie.

Die Zeitschrift WESPENNEST für zeitgenössische Literatur und kritische Publizistik erscheint seit 1969 mindestens zwei Mal im Jahr und richtet sich an Literatur- und Kulturinteressierte. Jedes Heft verfügt über einen thematischen Schwerpunkt und beinhaltet literarische Texte, Interviews, Reportagen, Buchbesprechungen, Analysen und Fotoebenen.

  WEB

Zeitreise Österreich ZEITREISEÖSTERREICH (Menschen. Gesellschaft. Geschichte)

ZEITREISEÖSTERREICH, rakouský časopis o historii, se věnuje historickým souvislostem, které jsou zpracovávány a představovány nově a se zřetelem na současnost. Odborníci z oborů historie, dějin umění, vojenských dějin, sociálních a ekonomických dějin uveřejňují články k vybraným tématům. Kromě těchto příspěvků jsou publikovány portréty, knižní a výstavní tipy.

ZEITREISEÖSTERREICH, das österreichische Magazin für Geschichte, widmet sich historischen Zusammenhängen, die neu aufbereitet und bebildert mit Gegenwartsbezug dargestellt werden. Experten aus den Bereichen Geschichte, Kunstgeschichte, Militärgeschichte, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte berichten zu ausgesuchten Themen. Zusätzlich zu den Beiträgen werden Porträts, Buch- und Ausstellungstipps veröffentlicht.

  WEB

Zwischenwelt ZWISCHENWELT (Literatur. Widerstand. Exil)

Od roku 1984 vychází časopis ZWISCHENWELT, dříve pod názvem Mit der Ziehharmonika. Tento čtvrtletník vydává Theodor Kramer Gesellschaft ve Vídni. Zwischenwelt se zaměřuje na kulturu exilu a odboje. Zabývá se autory, jako jsou Theodor Kramer, Jura Soyfer a Jean Amerý, stejně jako ženami v exilu, vnitřní emigrací nebo exilem v Jugoslávii. Časopis obsahuje mj. články, dopisy, fotografie, rozhovory, prózu a recenze.

Seit 1984 erscheint die Zeitschrift ZWISCHENWELT, vormals Mit der Ziehharmonika, vierteljährlich im Verlag der Theodor Kramer Gesellschaft in Wien. Thematisiert wird die Kultur des Exils und Widerstands, wobei Autoren wie Theodor Kramer, Jura Soyfer und Jean Amerý ebenso behandelt werden wie Frauen im Exil, die Innere Emigration oder das Exil in Jugoslawien. Die Zeitschrift beinhaltet u.a. Artikel, Briefe, Fotos, Interviews, Prosa und Rezensionen.

  WEB

MULTIVYHLEDÁVAČ katalog knih a databází

 

  at

ceproniv

logo-elib

eds1

knihkupectvi

ptejtese

logo sever knih

npu

logo-muzeum