Knihovna globale

Knihovna globaleo – literatura překračující hranice
Knihovna globaleo je součástí fondu Vědecké knihovny od r. 2021, kdy došlo 20. října 2021 ke slavnostnímu předání knižního daru z rukou Libuše Černé, ředitelky stejnojmenného literárního festivalu v Brémách. Knihovna obsahuje beletristickou literaturu v německém jazyce tematizující překračování hranic. Jedná se o díla současných autorů a autorek, kteří své právě vyšlé dílo prezentovali v daném roce na festivalu globaleo – grenzüberschreitende Literatur v Brémách. Lze mezi nimi najít nejen díla tzv. interkulturní literatury, tedy autorů píšících německy, ale pocházejících původně z jiného kulturního prostředí s jiným mateřským jazykem, ale i díla autorů tematizujících ve svých dílech hranice a jejich překračování jak z Německa a Rakouska, tak i z jiných zemí, pokud vyšly v německém překladu.

Všechny publikace jsou evidovány v seznamu, který je propojen s online katalogem Vědecké knihovny a každoročně aktualizován o nové přírůstky prezentované v předchozím roce na festivalu globaleo v Brémách. Všechny publikace jsou k dispozici k zapůjčení přes online katalog Vědecké knihovny.

Tato knihovna vznikla ve spolupráci s katedrou germanistiky FF UJEP, která se dlouhodobě specializuje na interkulturní literaturu a ve své studovně má umístěnou unikátní knihovnu zaměřenou na díla autorů a autorek českého (popř. slovenského) původu. Knihovna globaleo pak nabízí interkulturní literaturu autorů a autorek nejrůznějšího původu, a to aktuálně vydanou v roce konání festivalu. Prezentace fondu knihovny je spojena s pořádáním kulturních akcí v prostorách Vědecké knihovny, jako jsou autorská čtení, výstavy, diskuze či přednášky ve spolupráci s katedrou germanistiky a Collegiem Bohemicem.

Seznam knižního fondu globaleo

Kontaktní osoba:
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.
tel.: (+420) 475 286 473
e-mail: renata.cornejo@ujep.cz