Knihovnická terminologie

Absenční výpůjčka – Dokument je čtenáři zapůjčen mimo budovu knihovny na stanovené časové období.

Citace – Popis dokumentu, který jsme použili jako zdroj informací při zpracovávání své práce. V citaci je nutné uvést základní údaje, které použitý dokument identifikují.

Dislokace – Umístění knihy v prostorách knihovny.

Elektronické informační zdroje (EIZ) – Bibliografické, plnotextové a faktografické databáze, které jsou k dispozici pro akademické pracovníky a studenty Univerzity J. E. Purkyně.

ISBN – Mezinárodní standardní číslo knihy, které knihu jednoznačně identifikuje.

ISSN – Mezinárodní standardní číslo seriálů (novin, časopisů atd.), které tyto seriály jednoznačně identifikuje.

Katalog (online katalog) – Obsahuje informace o dokumentech, které se nacházejí ve fondu knihovny.

MVS (meziknihovní výpůjční služba) – Služba poskytovaná vzájemně mezi knihovnami a sloužící k získání dokumentů, které nejsou ve fondu knihovny a které čtenář vyžaduje pro své studium ve své knihovně.

Návratový automat – Samoobslužný přístroj určený k vracení dokumentů uživatelem, přístupný 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Prezenční výpůjčka – Dokument je čtenáři zapůjčen ke studiu pouze v prostorách knihovny.

Prolongace – Prodloužení lhůty výpůjčky.

Rešerše – Vyhledávání nebo ověřování faktů, údajů a informací; seznam záznamů dokumentů nebo souhrn faktografických informací, které odpovídají zadání rešeršního dotazu (tematika, časové vymezení, jazyk, druhy dokumentů.

Rezervace –  Záznam požadavku uživatele na dokument, který je aktuálně vypůjčen.

SelfCheck – Samoobslužný přístroj ve volném výběru určený k půjčování a vracení knih uživatelem.

Signatura – Značka, která identifikuje knihu, kde ji v knihovně najdete.

Šedá literatura – Dokumenty vydávané prostřednictvím neoficiálních a neformálních publikačních cest, nejsou dostupné prostřednictvím tradičních distribučních kanálů (výzkumné a technické zprávy, konferenční příspěvky, vysokoškolské kvalifikační práce, vládní materiály, firemní literatura…).

Volný výběr – Prostory knihovny s knihovními regály, ke kterým má čtenář přístup v půjčovně.

Vysokoškolské kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, disertační práce) – Závěrečné odborné práce, které jsou předpokladem k ukončení studia a k získání příslušného akademického titulu.

Žádanka – Záznam požadavku uživatele na dokument, který se nachází mimo volný výběr, tj. ve skladu.