Digitální repozitář UJEP

Digitální repozitář UJEP je provozovaný na softwarové platformě ARL (Advanced Rapid Library). Je určen primárně k ukládání, dlouhodobému uchování a volnému zpřístupnění dokumentů, v plném znění, které jsou spojeny s výzkumnou a vzdělávací činností v rámci univerzity. Repozitář je součástí knižního online katalogu Vědecké knihovny a je indexovaný v mezinárodní síťi vědeckých repozitářů OpenDOAR. Repozitář tak může přispívat k vyšší viditelnosti a citovanosti uložených děl.

Vstup do digitálního repozitáře.

Cíle repozitáře:

  • Podporovat vědu a výzkum na UJEP
  • Podporovat otevřený přístup jako způsob šíření vědeckých informací (Open Access)
  • Ukládání, zpřístupňování a sdílení publikačních výstupů
  • Zajištění dlouhodobé archivace dokumentů
  • Zviditelnění výsledků univerzity v národním i mezinárodním prostředí

Obsah repozitáře je budován v souladu s principy politiky otevřeného přístupu, resp. varianty Green Open Access. Jeho obsah mohou tvořit různé typy dokumentů:

  • Odborné publikace, skripta, sborníky
  • Certifikované metodiky
  • Výukové materiály
  • Elektronické články a časopisy
  • Dizertační a rigorózní práce

K publikacím, které vydává nebo spoluvydává UJEP, je možné zažádat o přidělení identifikátoru DOI, který společně s identifikátorem ORCID umožňuje jednoznačné propojení autora s jeho dílem. Do repozitáře je integrován citační manažer Citace PRO, Umožní snadné vytvoření bibliografické citace nebo uložení záznamu do manažeru.

Informace a požadavky k uložení v repozitáři zasílejte na e-mail:  repozitar@ujep.cz.

K požadavku na uložení díla do repozitáře je zároveň nutné vyjádřit souhlas formou licenčního ujednání, nebo prohlášením.
Licenční smlouva (autoři mimo UJEP)
Prohlášení o uložení datových souborů do repozitáře VK (zaměstnanci UJEP)
Ideální je také autorským dílům přiřadit licenci Creative Commons.

Kde hledat další otevřené repozitáře?
Národní repozitář – (správa NTK, Cesnet)
OpenDOAR (Open Directory of Open Access Repositories) – celosvětový registr instituciálních i předmětových repozitářů
OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) – Portál sdružující síť otevřených repozitářů, archivů i časopisů, které podporují politiku open access (OA).
ROAR – databáze otevřených repozitářů

Lindat.cz – Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy 

Pokud máte zájem uložit své materiály do repozitáře VK UJEP, neváhejte se na nás obrátit.

Kontakt:
e-mail: repozitar@ujep.cz
nebo
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
e-mail: jiri.masek@ujep.cz