Licence Creative Commons

Licence Creative Commons (CC) jsou mezinárodně uznávané licence, které pomáhají v prostředí internetu posílit autorskoprávní možnosti tvůrce konkrétního díla, resp. umožňují autorovi stanovit, za jakých podmínek může být dílo legální cestou dále využíváno a sdíleno.

Creative Commons ČR
Creative Commons. org
Generátor licencí Creative Commons
Typy licencí

Licence CC jsou poskytovány zdarma a skládají se ze čtyř základních vlastností, kdy autor si z nich vybírá (lze je i kombinovat) a tvoří tak výslednou podobu licence.
1. Licence BY (je nutné uvedení autora)
2. Licence ND (dílo lze šířit pouze v neupravené podobě)
3. Licence SA (odvozené dílo musí být šířeno ve stejné licenci jako původní)
4. Licence NC (využití pro nekomerční účely)

Licence CC mají společné tyto charakteristiky:
– Dovolují dílo šířit (i když za různých podmínek)
– Jsou neodvolatelné
– Zanikají v případě porušení licenčních podmínek ze strany nabyvatele
– Vyžadují, aby v díle byly uvedeny údaje o díle (autor, název díla, url odkaz, podmínky licence, atd.)
– Při šíření díla je nutno připojit URL odkaz na CC licenci