Služby pro studenty se specifickými potřebami

Univerzitní centrum podpory Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je specializované celouniverzitní pracoviště garantující odbornou podporu studentům se specifickými potřebami — těm, kteří vzhledem k vrozené nebo získané povaze zdravotního stavu vyžadují modifikaci studijních podmínek, zpřístupnění studijních materiálů, odstranění fyzických překážek, popř. jiné zvláštní úpravy prostor univerzity za účelem úspěšného průběhu a ukončení studia.

Každému studentovi/uchazeči jsou pak podle jeho specifických potřeb vytvořeny individuální studijní podmínky. Univerzitní centrum podpory poskytuje pomoc zejména prostřednictvím následujících standardizovaných servisních opatření – služeb:

  • individuální konzultace a poradenství,
  • studijní asistence,
  • prostorová orientace,
  • zapisovatelský/vizualizační servis,
  • tlumočnický servis,
  • diagnostika,
  • časová kompenzace,
  • zpřístupnění/zpracování studijní literatury – knihovnické a informační služby,
  • půjčování kompenzačních pomůcek a zařízení.

Kontakty:
Mgr. Lucie Mráčková, DiS.
Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Email: lucie.mrackova@ujep.cz
tel.: (+420) 702 202 477
Objekt: VIKS, kancelář číslo 9
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem

Mgr. Vladimír Řáha
Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP
Email: vladimir.raha@ujep.cz
tel.: (+420) 608 511 851
Objekt: VIKS, kancelář číslo 9
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem