Zásady zpracování osobních údajů

Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů:
Rádi bychom Vás ubezpečili, že Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme v plném souladu s novým „nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES“, známým též pod zkratkou GDPR (dále jen Nařízení). Nařízení má účinnost od 25. května 2018.

1. Kdo je správcem vašich osobních údajů?
Správcem osobních údajů je Univerzita Jana Univerzita Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. S případnými dotazy nebo požadavky na uplatnění práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet:

· osobně při návštěvě knihovny
· písemně na adresu Vědecká knihovna UJEP, Pasteurova 5, 400 96 Ústí nad Labem
· ektronicky na e-mail pult@knihovna.ujep.cz

Obracet se můžete také na pověřence pro ochranu osobních údajů univerzity prostřednictvím e-mailu: poverenec@ujep.cz nebo telefonicky na tel. č. 475 286 350 nebo 720 073 202.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytování našich služeb čtenářům, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy. Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

· Základní identifikační údaje – patří mezi ně například jméno a příjmení, akademické tituly, datum a místo narození, identifikační kód průkazu, kategorie čtenáře, identifikační údaje z externích systémů, apod.
· Kontaktní údaje – e-mail, telefonní číslo, adresa trvalého bydliště, adresa přechodného bydliště
· Popisné údaje – jedná se o statistické údaje typu věk, pohlaví, druh studia, zaměstnání
· Údaje o jiné osobě – identifikační a adresní údaje zákonného zástupce
· Transakční údaje – historie výpůjčkových operací, dluhy a platby za služby
· Profil čtenáře v online katalogu – historie vyhledávání, oblíbené zdroje a dokumenty, hodnocení, statistika přihlašování

Nezpracováváme žádné osobní údaje zvláštní kategorie (zdravotní stav, členství v odborech, biometrické údaje apod.). Vaše osobní údaje v knihovním informačním systému jsou uloženy do šifrované části databáze.

3. Pro jaké účely je zpracováváme?
A. Zpracování na základě smlouvy, kdy registrací uzavírá čtenář s knihovnou smlouvu o poskytování služeb. Účely zpracování osobních údajů jsou mimo jiné:

· Evidence uživatelů, se kterými máme uzavřenu smlouvu (registrovaní čtenáři)
· Poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb na základě knihovního zákona a blíže vymezených knihovním řádem
· Zasílání zpráv přímo se vztahujících k plnění těchto služeb

B. Zpracování na základě oprávněných zájmů správce dat
· Ochrana knihovního fondu před podvody
· Vymáhání pohledávek
· Informování čtenářů o službách a akcích pořádaných knihovnou

C. Zpracování pro statistické účely
Po ukončení Vaší registrace a uplynutí doby, po niž uchováváme osobní údaje, jsou některé údaje dále zpracovávány pro statistické účely, a to v anonymizované podobě.


4. Jaké subjekty mají přístup k vašim údajům?
Abychom zajistili kvalitní poskytování knihovních a informačních služeb, je nezbytné, aby měli přístup k Vašim osobním údajům i další třetí subjekty, externí zpracovatelé. Jedná se především o dodavatele knihovního informačního systému ARL, společnost Cosmotron Bohemia, s.r.o. Se všemi zpracovateli máme samozřejmě za účelem ochrany Vašich osobních údajů uzavřenou písemnou smlouvu o korektním zpracování osobních údajů.


5. Po jakou dobu máme uloženy vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb (tedy po dobu registrace čtenáře), abychom Vám mohli poskytovat naše služby. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých práv a povinností plynoucích z registrace či s ní souvisejících uchováváme Vaše osobní údaje po nezbytně nutnou dobu, a to 1 roku. Důvody pro takové uchování jsou například:

· Ochrana knihovního fondu – dodatečně zjištěné poškození
· Zjednodušení případné opakované registrace uživatele a uchování jeho dat (např. čtenářské historie)
· Řešení případných právních nároků


6. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
Nařízení pro vás zavádí následující práva:

· Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů – plníme touto informační stránkou nebo se na nás můžete obracet na výše uvedených kontaktech
· Právo na přístup k osobním údajům – k většině osobních údajů se dostanete přes své konto čtenáře, podrobný výstup si můžete vyžádat v knihovně
· Právo na změnu osobních údajů – máte možnost požádat o změnu Vašich osobních údajů v knihovně, vybrané kontaktní údaje si můžete změnit po přihlášení do svého konta čtenáře
· Právo na přenositelnost údajů – můžete požádat v knihovně o vyexportování Vašich osobních údajů ve strojově zpracovatelném formátu
· Právo na výmaz (právo být zapomenut) – máte možnost požádat o výmaz svých osobních údajů v knihovně, po vypořádání všech závazků a splnění podmínek pro ukončení registrace, tzn. přestanete být našim čtenářem. Jako aktivní čtenář, bez ukončení registrace, můžete požádat o jednorázovou nebo trvalou anonymizaci Vaší historie výpůjček (starší než 1 roku). Přijdete tím ale o statistiku vašich výpůjčních operací, upozorňování na dříve vypůjčené tituly nebo propojení s historií vašich poplatků.
· Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů – můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: +420 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz.

Další informace o zpracování osobních údajů na univerzitě naleznete zde.