Periodika RK


Tištěné časopisy:

BN.BIBLIOTHEKSNACHRICHTEN (Impulse. Informationen. Rezensionen)
BUCHKULTUR (Das internationale Buchmagazin)
CELLULOID (Filmmagazin)
EUROPÄISCHE RUNDSCHAU (Vierteljahreszeitschrift für Politik, Wirtschaft und Zeitgeschichte)
LICHTUNGEN (Zeitschrift für Literatur, Kunst und Zeitkritik)
DER LITERARISCHE ZAUNKÖNIG (Die Zeitschrift der Erika Mitterer Gesellschaft)
LITERATUR UND KRITIK
MANUSKRIPTE (Zeitschrift für Literatur)
MORGEN
ÖZKD (Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege)
PROFIL (Das unabhängige Nachrichtenmagazin)
ROTWEISSROT (Auslandsösterreicher)
SOLIDARITÄT (Die ÖGB-Zeitschrift für die Arbeitswelt)
SPRACHREPORT (Informationen und Meinungen zur deutschen Sprache)
WELTNACHRICHTEN (Informationen der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit)
WESPENNEST (zeitschrift für brauchbare texte und bilder)
ZWISCHENWELT (Literatur. Widerstand. Exil)


bn. bibliotheksnachrichten BN.BIBLIOTHEKSNACHRICHTEN (Impulse. Informationen. Rezensionen)
Recenzní čtvrtletník BN.BIBLIOTHEKSNACHRICHTEN poskytuje knihovnám podněty pro jejich činnost, na podporu čtení, informace pro veřejné knihovny a recenze. Časopis, založený v roce 1947 spolkem Österreichisches Bibliothekswerk (dnešní název), nabízí články k aktuálním tématům, autorské portréty, zprávy ze zákulisí světa knih a médií, informace o vzdělávání a odborné přípravě, impulsy k podpoře čtení, aktuální projektové zprávy nebo příklady inovativní knihovnické práce. Anotované seznamy knih poskytují impulsy pro knihovnickou práci.
Die Rezensionszeitschrift BN.BIBLIOTHEKSNACHRICHTEN stellt viermal jährlich Anregungen für die Bibliotheksarbeit und zur Leseförderung, Informationen für öffentliche Bibliotheken und Rezensionen zur Verfügung. Gegründet 1947 vom heutigen Österreichischen Bibliothekswerk, bietet das Medium bibliothekarischer Buchkritik auf circa 200 Seiten pro Ausgabe Aufsätze zu aktuellen Themen, Autorenporträts, Hintergrundberichte aus dem Bereich der Buch- und Medienwelt, Informationen zur Aus- und Weiterbildung, Impulse zur Leseförderung, aktuelle Projektberichte sowie Beispiele innovativer Bibliotheksarbeit. Annotierte Buchlisten sollen Anregungen für die konkrete Bibliotheksarbeit liefern.
WEB

Buchkultur BUCHKULTUR (Das internationale Buchmagazin)
Poprvé vyšel nezávislý časopis BUCHKULTUR v roce 1989. V šesti vydáních ročně na minimálně 68 stranách informuje o nově vydaných titulech beletrie, obrázkových knih, audioknih, knih pro děti a mládež, kriminálek, zfilmované literatuře, poezie a literatury faktu. Buchkultur obsahuje rozhovory, portréty a příběhy z pozadí a díky zvláštním vydáním jako „Krimi Spezial“ nebo „Österreich Spezial“ pokrývá různá témata. Informace o knihách usnadňují čtenářům jejich rozhodnutí o volbě knih k nákupu nebo četbě.
Erstmals erschienen 1989, informiert das unabhängige Magazin BUCHKULTUR in sechs Ausgaben pro Jahr auf mindestens 68 Seiten mit feststehenden Rubriken über Neuerscheinungen aus Belletristik, Bildband, Hörbuch, Kinder- und Jugendbuch, Krimi, Literaturverfilmung, Lyrik und Sachliteratur. Buchkultur stellt Interviews, Porträts und Hintergrundgeschichten zur Verfügung und deckt durch Sonderausgaben unterschiedliche Themenbereiche wie „Krimi Spezial“ oder „Österreich Spezial“ ab. Die in dem Magazin zu findenden Buchinformationen sollen die Kauf- und Leseentscheidungen der Konsumenten erleichtern.
WEB

celluloid CELLULOID (Filmmagazin)
CELLULOID je rakouský filmový časopis, který od roku 2000 informuje návštěvníky kin, studenty, zájemce o kulturu a tvůrce filmů o rakouských a evropských filmech. Tento časopis, vycházející 6x ročně, se místo hollywoodského mainstreamu zaměřuje na náročné kino. Obsahuje rozhovory, reportáže, filmové recenze, stejně jako novinky a trendy, a dvě zvláštní vydání ročně věnuje filmovým festivalům Viennale a Diagonale.
CELLULOID ist ein österreichisches Filmmagazin, das seit dem Jahr 2000 Kinobesucher, Studenten, Kulturinteressierte und Filmschaffende über österreichische und europäische Filme informiert. Anstatt Hollywood-Mainstream zu behandeln, fokussiert das sechs Mal jährlich erscheinende Magazin das anspruchsvolle Kino. Es beinhaltet Interviews, Reportagen, Filmkritiken sowie Neuigkeiten und Trends, und widmet zwei Sonderausgaben pro Jahr den Filmfestivals Viennale und Diagonale.
WEB

Europäische Rundschau EUROPÄISCHE RUNDSCHAU (Vierteljahreszeitschrift für Politik, Wirtschaft und Zeitgeschichte)
Od roku 1973 existující časopis EUROPÄISCHE RUNDSCHAU je nadstranický politicko-kulturní čtvrtletník z Vídně. Pojednávanými tématy jsou např. hospodářská integrace Evropy, hospodářské a sociální problémy transformačního procesu v bývalých komunistických zemích střední a východní Evropy a problémy menšin v jihovýchodní Evropě. Kromě toho Europäische Rundschau disponuje exkluzivními tiskovými právy na články z předních amerických a britských publikací. Časopis obsahuje nejen články a diskuse, ale také pravidelné přehledy knih, stejně jako recenze literatury faktu.
Die seit 1973 bestehende EUROPÄISCHE RUNDSCHAU ist eine überparteiliche politisch-kulturelle Vierteljahreszeitschrift aus Wien. Behandelt werden Themen Europas wie die Fragen nach der wirtschaftlichen Integration Europas, die wirtschaftlichen und sozialen Probleme des Transformationsprozesses in den ehemals kommunistisch regierten Ländern Mittel- und Osteuropas und die Probleme der südosteuropäischen Minderheiten. Zudem verfügt die Europäische Rundschau über einige exklusive Abdruckrechte für Artikel aus führenden amerikanischen und britischen Publikationen. Die Zeitschrift beinhaltet aber nicht nur Artikel und Diskussionen, sondern auch eine regelmäßige Bücherschau sowie Rezensionen von Sachbüchern.
WEB

Lichtungen LICHTUNGEN (Zeitschrift für Literatur, Kunst und Zeitkritik)
Časopis LICHTUNGEN, vydávaný od roku 1979, se ve svých čtyřech číslech ročně věnuje vždy literatuře jedné konkrétní země nebo města. Médium, oslovující Rakousko, Německo a jihovýchodní Evropu, publikuje nejen texty mezinárodně uznávaných autorů, ale i těch neznámých, převážně mladých spisovatelů. Při podpoře mladých talentů, která v časopise Lichtungen hraje roli také v oblasti výtvarného umění, jsou centrem pozornosti mladí umělci a autoři z Rakouska a Štýrska. Rubrika “Zeitkritik” nabízí vědecké a esejistické příspěvky.
Die seit 1979 in Graz erscheinende Zeitschrift LICHTUNGEN widmet sich in jedem ihrer viermal jährlich erscheinenden Hefte der Literatur eines bestimmten Landes bzw. einer Stadt. Das Medium, das für Österreich, Deutschland und den südosteuropäischen Raum angedacht ist, veröffentlicht dabei nicht nur Texte von international anerkannten Autoren, sondern auch von unbekannten, meist jungen Schriftstellern. Bei der Nachwuchsförderung, die in Lichtungen auch im Bereich der Bildenden Kunst eine Rolle spielt, stehen junge Künstler und Autoren aus Österreich und der Steiermark im Zentrum. Die Rubrik „Zeitkritik“ bietet wissenschaftliche und essayistische Beiträge.
WEB

Der literarische Zaunkönig DER LITERARISCHE ZAUNKÖNIG (Die Zeitschrift der Erika Mitterer Gesellschaft)
Časopis DER LITERARISCHE ZAUNKÖNIG vydává od roku 2003 společnost Erika Mitterer Gesellschaft. Titul publikuje literární texty, zaujímá stanoviska k aktuálním problémům a slouží jako zdroj informací a inspirace pro studium rakouské kultury v zahraničí.
Seit 2003 erscheint DER LITERARISCHE ZAUNKÖNIG, eine Zeitschrift der Erika Mitterer Gesellschaft. Die Zeitschrift veröffentlicht literarische Texte, nimmt Stellung zu aktuellen Streitfragen und dient als Informationsquelle und Impulsgeber für die Beschäftigung mit österreichischer Kultur im Ausland.
WEB

Literatur und Kritik LITERATUR UND KRITIK
LITERATUR UND KRITIK vychází pětkrát ročně jako dvojčíslo o 112 stranách. Časopis byl založen v roce 1966 ve Vídni, od roku 1991 sídlí redakce v Salzburku. Hlavním tématem je rakouská literatura a literatura jihovýchodní Evropy. Publikovány jsou vyprávěcí a esejistická próza, poezie, dokumentace, knižní recenze a odborné diskuse. Rubrika “Kulturbriefe,” nabízí esejistické nebo reportážní konfrontace se sociálním, politickým, literárním místopisem mnoha zemí. V rubrice “Österreichisches Alphabet” jsou diskutováni a kritickému pohledu dějin literatury vystaveni zapomenutí rakouští autoři.
LITERATUR UND KRITIK erscheint fünf Mal im Jahr als Doppelnummer zu je 112 Seiten. Der Schwerpunkt der 1966 in Wien gegründeten Zeitschrift – seit 1991 hat sie ihren Redaktionssitz in Salzburg – liegt auf der österreichischen und südosteuropäischen Literatur. Abgedruckt werden erzählende und essayistische Prosa, Lyrik, Dossiers, Buchkritiken und Kontroversen. Die Rubrik „Kulturbriefe“ bietet essayistische bzw. reportagehafte Auseinandersetzungen mit der sozialen, politischen, literarischen Topographie vieler Länder. Im „Österreichischen Alphabet“ werden vergessene und vertriebene österreichische Autoren thematisiert sowie einem kritischen Bild der Literaturgeschichte zugefügt.
WEB

Manuskripte MANUSKRIPTE (Zeitschrift für Literatur)
Literární časopis MANUSKRIPTE, založený v roce 1960 a vydávaný Alfredem Kolleritschem a Günterem Waldorfem (†), uveřejňuje čtyřikrát ročně dosud nepublikovaná díla německy mluvících, hlavně rakouských autorů. Dosud byly zveřejněny texty autorů, jako jsou např. Peter Handke, H. C. Artmann, Ernst Jandl, Friedericke Mayröcker, Elfriede Jelinek, Raoul Schrott, Heimito von Doderer a Kathrin Röggla.
In vier Ausgaben pro Jahr werden in der 1960 gegründeten und von Alfred Kolleritsch und Günter Waldorf (†) herausgegebenen Literaturzeitschrift MANUSKRIPTE Erstveröffentlichungen deutschsprachiger, speziell österreichischer Autoren abgedruckt. Veröffentlicht wurden bisher Texte von u.a. Peter Handke, H.C. Artmann, Ernst Jandl, Friedericke Mayröcker, Elfriede Jelinek, Raoul Schrott, Heimito von Doderer und Kathrin Röggla.
WEB

Morgen MORGEN
Šestkrát ročně vychází časopis MORGEN, který informuje o kulturním vývoji v Dolním Rakousku a přináší čtenářům eseje, obrazové dokumenty z oblastí vědy, umění a kultury. Časopis se věnuje nejen různým oblastem uměleckého života, jako jsou literatura, výtvarné umění a film, ale odhaluje i příčiny a pozadí trendů, ležící v minulosti.
Sechsmal jährlich erscheint die Zeitschrift MORGEN, die über die kulturelle Entwicklung in Niederösterreich berichtet und Essays sowie Bilddokumente über Wissenschaft, Kunst und Kultur bereitstellt. Sie widmet sich nicht nur verschiedenen Bereichen des Kunstlebens wie Literatur, bildende Kunst und Film, sondern zeigt auch Ursache und Hintergründe von Entwicklungen auf, die in der Vergangenheit liegen.
WEB

ÖZKD ÖZKD (Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege)
Časopis ÖZKD (Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege) vychází ve dvou dvojčíslech ročně a obsahuje odborné články. Některá vydání se zabývají tématy jako jsou např. restaurování nástěnných maleb v Rakousku nebo vídeňské městské a hradní opevnění. Všechny články informují o umění a památkách v Rakousku i v zahraničí.
Die ÖZKD (Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege) erscheint in zwei Doppelnummern pro Jahr und beinhaltet Artikel von Experten. Herausgegeben vom Bundesdenkmalamt unterliegen manche Ausgaben einem bestimmten Thema wie Wandmalereirestaurierung in Österreich oder Wiener Stadt- und Burgbefestigung. Immer informieren die Artikel der Zeitschrift über Kunst und Denkmäler im In- und Ausland.
WEB

Profil PROFIL (Das unabhängige Nachrichtenmagazin)
Rakouský zpravodajský časopis PROFIL vychází od roku 1970 a informuje každé pondělí o domácí a zahraniční politice, hospodářství, vědě, kultuře, životním stylu, sportu a společnosti.
Das österreichische Nachrichtenmagazin PROFIL erscheint seit dem Jahr 1970 und informiert wöchentlich jeden Montag über Innen- und Außenpolitik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Lifestyle, Sport und Gesellschaft.
WEB

Rotweissrot ROTWEISSROT (Auslandsösterreicher)
Časopis ROTWEISSROT je čtvrtletník pro Rakušany, žijící v zahraničí. Čtenáři z celého světa v něm najdou informace z politiky, hospodářství, kultury a společnosti v Rakousku. Kromě toho se dozvědí o činnosti celosvětově aktivních rakouských sdružení. Časopis poskytuje informace o setkáních Rakousku blízkých skupin ve všech zemích. Každé číslo obsahuje jeden rozhovor s Rakušanem, žijícím v zahraničí.
ROTWEISSROT, herausgegeben vom Auslandsösterreicher-Weltbund, ist ein viermal jährlich erscheinendes Magazin für Auslandsösterreicher, das Leser in der ganzen Welt über Ereignisse aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft in Österreich informiert. Darüber hinaus berichtet es von den Aktivitäten der weltweit tätigen Österreicher-Vereinigungen und informiert über Zusammenkünfte von österreichnahen Gruppen in allen Ländern. Jede Ausgabe beinhaltet ein Auslandsösterreicher-Interview. Büchermarkt und Kulturgeschehen vermitteln Kontakte und Wissen.
WEB

Solidarität - příloha Hallo SOLIDARITÄT (Die ÖGB-Zeitschrift für die Arbeitswelt)
Šestkrát ročně informuje SOLIDARITÄT, členský časopis rakouského odborového svazu (ÖGB), o svých aktuálních tématech a postojích k domácí politice, Evropě a světu práce. Časopis nabízí čtenářům zprávy, reportáže, portréty, zábavu a komentáře.
Sechs Mal pro Jahr informiert SOLIDARITÄT, die Mitgliederzeitschrift des österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB), über dessen aktuelle Themen und Positionen zu Innenpolitik, Europa und der Arbeitswelt. Die Zeitschrift bietet Berichte, Reportagen, Porträts, Unterhaltung und Kommentare.
WEB

Sprachreport SPRACHREPORT (Informationen und Meinungen zur deutschen Sprache)
Od roku 1985 podává časopis SPRACHREPORT informace a stanoviska k německému jazyku. Čtvrtletník Ústavu pro německý jazyk v Mannheimu je určen především zájemcům o jazykovědu, kteří se chtějí dozvědět o současném stavu výzkumu. Kromě toho jsou řešeny vývojové trendy v řeči, jazyková kultura a porozumění řeči. Nepravidelně se objevují zvláštní vydání.
Seit 1985 berichtet SPRACHREPORT über Informationen und Meinungen zur deutschen Sprache. Die vierteljährlich vom Institut für Deutsche Sprache in Mannheim herausgegebene Zeitschrift richtet sich in erster Linie an Interessierte der germanistischen Sprachwissenschaft, die sich über den aktuellen Forschungsstand informieren möchten. Darüber hinaus werden Entwicklungstendenzen der Sprache, die Sprachkultur sowie das Sprachverständnis abgehandelt. In unregelmäßigen Abständen erscheinen Sonderausgaben.
WEB

Weltnachrichten WELTNACHRICHTEN (Informationen der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit)
WELTNACHRICHTEN je časopis agentury Österreichische Entwicklungszusammenarbeit. Ve čtyřech vydáních ročně informuje o aktuálních tématech, projektech, programech a strategiích mezinárodní a rakouské rozvojové spolupráce.
WELTNACHRICHTEN ist das Magazin der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. In vier Ausgaben pro Jahr informiert es über aktuelle Themen, Projekte, Programme und Strategien der internationalen und Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit.
WEB

Wespennest WESPENNEST (zeitschrift für brauchbare texte und bilder)
Časopis WESPENNEST pro současnou literaturu a kritickou publicistiku vychází od roku 1969 nejméně dvakrát ročně a je určen pro literární a kulturní nadšence. Každé číslo je tematicky zaměřeno a obsahuje literární texty, rozhovory, reportáže, knižní recenze, analýzy a fotografie.
Die Zeitschrift WESPENNEST für zeitgenössische Literatur und kritische Publizistik erscheint seit 1969 mindestens zwei Mal im Jahr und richtet sich an Literatur- und Kulturinteressierte. Jedes Heft verfügt über einen thematischen Schwerpunkt und beinhaltet literarische Texte, Interviews, Reportagen, Buchbesprechungen, Analysen und Fotoebenen.
WEB

Zwischenwelt ZWISCHENWELT (Literatur. Widerstand. Exil)
Od roku 1984 vychází časopis ZWISCHENWELT, dříve pod názvem Mit der Ziehharmonika. Tento čtvrtletník vydává Theodor Kramer Gesellschaft ve Vídni. Zwischenwelt se zaměřuje na kulturu exilu a odboje. Zabývá se autory, jako jsou Theodor Kramer, Jura Soyfer a Jean Amerý, stejně jako ženami v exilu, vnitřní emigrací nebo exilem v Jugoslávii. Časopis obsahuje mj. články, dopisy, fotografie, rozhovory, prózu a recenze.
Seit 1984 erscheint die Zeitschrift ZWISCHENWELT, vormals Mit der Ziehharmonika, vierteljährlich im Verlag der Theodor Kramer Gesellschaft in Wien. Thematisiert wird die Kultur des Exils und Widerstands, wobei Autoren wie Theodor Kramer, Jura Soyfer und Jean Amerý ebenso behandelt werden wie Frauen im Exil, die Innere Emigration oder das Exil in Jugoslawien. Die Zeitschrift beinhaltet u.a. Artikel, Briefe, Fotos, Interviews, Prosa und Rezensionen.
WEB